Ordensregler

På grunnlag av regler fastsatt av byråden for kunnskap og utdanning 25.09.2012 og - Rutineskriv 15/00330-1 til Oslo voksenopplæring. har  driftsstyret ved  Rosenhof vedtatt følgende presiseringer 02.03.2015.

 

Formål

Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

 

Regler for orden

Deltakerne skal

- møte presis

- møte forberedt til opplæringen

- ha med nødvendig utstyr

- gjøre arbeid til rett tid og overholde frister

- holde orden

 

Regler for oppførsel

Deltakerne skal vise alminnelig god oppførsel, herunder

- være til stede i opplæringen.

- behandle andre deltakere, ansatte og andre de møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.

- bidra til et godt læringsmiljø.

- rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte.

- melde fravær samme dag (tlf, sms eller mail til lærer).

- ha mobiltelefonen avslått i timene. (Eventuelle individuelle behov avtales med lærer).

- ta godt vare på skolens eiendeler, vise nettvett og følge skolens regler for bruk av datautstyr og digitalt utstyr.

 

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

- å mobbe

- å utøve eller true med fysisk vold

- å fuske eller forsøke å fuske

- å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler

- å røyke på skolens område

- å ha med og/eller benytte farlige gjenstander

- å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

- religionsutøvelse som er til sjenanse for andre

 

Konsekvenser og saksbehandling ved brudd på reglene for orden og oppførsel.

- Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen.

- Midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte.

 

Elever på Grunnskole:

- Alle saker vurderes enkeltvis.

- Deltaker har rett til å forklare seg, forklaring referatføres.

- Vurdere bruk av andre hjelpe- eller refsingstiltak enn bortvising.

- Ved vurdert bortvisning; rektor oversender dokumentasjon og vurdering til UDAs jus-team og leder for Oslo VO, samt sender forhåndsvarsel til eleven.

 

Elever etter Introduksjonsloven:

- Alle saker vurderes enkeltvis.

- Deltaker har rett til å forklare seg, forklaring referatføres.

- Bortvisning fra undervisningen midlertidig; rektor fatter enkeltvedtak og sender forhåndsvarsel til eleven.

- Bortvisning fra undervisningen permanent; rektor oversender dokumentasjon og vurdering til UDAs jus-team og leder for Oslo VO, samt sender forhåndsvarsel til eleven.

 

Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet.

 

Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven bli erstatningsansvarlig. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.

 

Rosenhof, 02.03.2015

 

Jon Helge Løken

Driftsstyreleder  
 

Petter Yttereng         

Rektor