Lokale satsningsområder

Det gode lærings- og arbeidsmiljøet

Oslo VO Rosenhof har de siste årene hatt en satsning på arbeidet med å sikre alle deltakere et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing.

Dette arbeidet har blant annet bestått i:

- Utarbeiding og implementering av en handlingsplan for et godt lærings- og arbeidsmiljø.

- Kursing av lærere i ulike dimensjoner av læringsmiljø. Her i blant klasseledelse, læreplanforståelse, metoder for aktiv språkopplæring og bevisst bruk av ulike typer gruppesammensetning.

- Utvikling av felles standarder for den gode læringsøkta og god planlegging på Oslo VO Rosenhof.

- Deltakelse på kurs om konflikthåndtering i praksis.

- Lærere og lederes tilstedeværelse på fellesområder i pauser.

- Økt svarprosent på elevundersøkelsen og aktiv oppfølging av resultater for å videreutvikle vår praksis.

- Deltakelse i prosjekt for å forebygge hatkriminalitet og radikalisering. Herunder kurs, informasjonsmøter og workshop for både deltakere og lærere om tematikken.

- Aktivt arbeid i alle klasser med skolens ordensregler og utarbeiding av egne klasseregler.

- Enkle undersøkelser om hvordan elever har det i pauser og ved bruk av fellesområder.

- Deltakere som representanter i skolens Driftsstyre.

For kommende skoleår har vi som mål å få på plass:

- Forsøk med elevmegling

- Eget brukerråd

- Felles standarder for hva et godt læring- og arbeidsmiljø innebærer og hvordan vi jobber for å få det til.