Grunnskole for 16-19-åringer på Oslo VO Rosenhof

Bilde av Osterhaus gate 22

Grunnskoletilbudet for 16-19-åringer er for elever med kort botid i Norge (under fire år), med ferdigheter/kunnskaper på under 9. - 10. trinns nivå i fag etter Kunnskapsløftet, som trenger mer opplæring i norsk og andre fag før inntak til videregående opplæring.

Opplæring gis i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, kroppsøving og mat og helse.

Alle elevene i klassene er ungdommer med kort botid i Norge. 


Varighet:

Eksamen avlegges etter 1, 2 eller 3 år. Plassering på 1-, 2- eller 3-årig tilbud skjer på grunnlag av vurdering av dokumentasjon som følger søknaden og kartlegging på Språksenteret før du begynner på tilbudet.

Karakter og vitnemål

Elevene får termin- og standpunktkarakterer alle skoleårene samt ordens- og adferdskarakter. Skolegangen fører fram til grunnskoleeksamen med én muntlig og én skriftlig eksamen.

Vitnemål fra grunnskoleopplæringen gir rett til å søke opptak til videregående skole. Elevene kan da søke ordinært Vg1 i videregående skole gjennom ordinær søknadsbehandling.

Bruk av rett:

Elever bruker ikke av ungdomsretten til videregående opplæring mens de går på dette tilbudet.

Varighet:

Eksamen avlegges etter 1, 2 eller 3 år. Plassering på 1-, 2- eller 3-årig tilbud skjer på grunnlag av vurdering av dokumetasjon som følger søknader og kartlegging på Språksenteret.

Karakter og vitnemål:

Elevene får termin- og standpunktkarakterer alle tre skoleårene samt ordens- og adferdskarakter. Skolegangen fører fram til grunnskoleeksamen med én muntlig og én skriftlig eksamen.

Vitnemål fra grunnskoleopplæring gir rett til inntak på videregående skole.

Ønsker du å søke dette tilbudet?

Innsøking til dette tilbudet er gjennom inntakskontoret til Utdanningsetaten. 

 

Les mer om grunnskoletilbudet for 16-19-åringer på vilbli.no