Rett til gratis opplæring eller betale?

Ikke alle innvandrere har rett til gratis norskopplæring. Det er oppholdstillatelsen etter utlendingsloven, som bestemmer om du har rett, plikt, rett og plikt, eller ikke har rett eller plikt til gratis norsk- og samfunnskunnskap-opplæring etter introduksjonsloven.

I denne artikkelen finner du en beskrivelse av noen viktige regler for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, slik reglene er per august 2018. Vi gjør oppmerksom på at det er forenklinger og tolkninger av reglene i denne artikkelen. Det er loven og forskriftene som gjelder.

Å ha rett  til norskopplæring betyr at kommunen må tilby gratis norskopplæring.

 

Rett og plikt til gratis opplæring

Personer med rett og plikt får gratis opplæring ut fra reglene i lov og forskrift. For å komme inn under de fleste av gruppene, må man ha en midlertidig oppholdstillatelse som gir grunnlag for permanent opphold. Dette kravet gjelder dog ikke for en del personer med kollektiv beskyttelse.

Hovedgruppene er:

 • Personer som har fått innvilget søknad om beskyttelse/asyl (fått "Ja")
 • Overføringsflyktninger
 • Personer med 
  • Opphold på humanitært grunnlag
  • Opphold på selvstendig grunnlag
  • Opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn
 • Personer med oppholdstillatelse på grunnlag av
  • Innvilget søknad om familiegjenforening med en person i en av gruppene over
  • Innvilget søknad om familiegjenforening med en person som har permanent oppholdstillatelse (Obs: det er spesielle regler for utregning av tidsfristen for gratis opplæring, se øverste lenke i faktaboksen)
  • Innvilget søknad om familiegjenforening med norsk borger eller nordisk borger (For gjenforente med nordisk borger er det egne regler, se udi.no, kontakt eventuelt UDI)
 •  Personer med kollektiv beskyttelse
  • og deres familiegjenforente hvis tillatelsen til den som fikk kollektiv beskyttelse gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse.
 • Nye grupper fra sommeren 2018
  • Personer med begrenset oppholdstillatelse som medlem av barnefamilie i påvente av dokumentert identitet (Slike personer får rett og plikt til deltakelse i norsk og samfunnskunnskap fra førstegangs fornyelse av oppholdstillatelsen)
  • Personer med begrenset oppholdstillatelse som enslig mindreårig i påvente av dokumentert identitet.

Personer med rett og plikt til opplæring, som har fått første oppholdstillatelse som gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse fra og med 1. september 2013, har også plikt til avsluttende prøve i norsk og i samfunnskunnskap.

Plikt til opplæring

Å ha plikt  til norskopplæring betyr at du må gjennomføre lovpålagt opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap.

Personer med plikt (uten rett) må betale opplæringen selv. Det er:

 • Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EFTA/EØS/EU-området
 • Personer med oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening med arbeidsinnvandrere fra land utenfor EFTA/EØS/EU-området som ikke har permanent oppholdstillatelse.

For mer informasjon om lover og regler knyttet til norskopplæring, se lenkene i faktaboksen.

Betale for opplæringen?

Oslo Voksenopplæring tilbyr kurs i norsk på alle nivå, også for deltakere som betaler for kursene selv. Kursene følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.