Hovedseksjon

NAV-kontakt ved grunnskolen i VO

Det er godt dokumentert at samordning og samarbeid på tvers av ulike tjenester på kvalifiserings- og opplæringsområdet er utfordrende, samtidig som det er svært viktig at slikt samarbeid fungerer, for at deltakere skal kunne få et tilbud tilpasset sine forutsetninger og behov. Dette gjelder ikke minst for samarbeidet mellom NAV og VO, og kanskje særlig grunnskolen i VO, siden det her ikke er etablert noen strukturert eller formalisert organisering av samarbeidet.

Flere gir uttrykk for at et tettere samarbeid i mange tilfeller ville vært svært nyttig, både for å kunne legge til rette for mer tilpassede og helhetlige løp for deltakerne, og i en del tilfeller for å kunne avslutte opplæringen for deltakere som ikke har utbytte av eller ønske om grunnskole.

I prosjekt «NAV-kontakt ved grunnskolen i VO» vil vi ansette en NAV-kontakt som vil være et bindeledd mellom VO og NAV som lærerne kan melde inn saker til der det er behov for å etablere et konkret samarbeid med NAV om deltakers kvalifiseringsløp. NAV-kontakten vil både jobbe direkte med veiledning av deltakere og som sparringspartner for lærere, men også være en pådriver for styrket samarbeid mellom VO og NAV ved blant annet å komme ut til NAV-kontorer og informere om Voksenopplæringens mandat, organisering og arbeidsoppgaver.

Formålet med prosjektet er å etablere en bedre struktur og styrke ressursene for samarbeid med NAV i relevante enkeltsaker for å kunne tilby helhetlige og tilpassede tjenester for NAV og VOs felles brukere, men også bidra til å skape et bedre samarbeid på et mer overordnet nivå.

Prosjektet skal styrke kjennskapen til hverandres arbeidshverdag, oppgaver og ansvar, og bidra til en bedre koordinering av kommunens tjenester for målgruppa. Dersom stillingen fungerer etter hensikten forventes prosjektet både å gi bedre tjenester til brukere med behov for en samordnet innsats, og å lette arbeidsbyrden for lærere og NAV-veiledere.

Under "Om Delprogram sysselsetting" kan du lese mer om programmet og prosjektene Oslo VO Rosenhof er en del av.