Språkhjelp gjennom språkhjelperne

Skolen tegner i samarbeid med NAV praksiskontrakt med aktuelle kandidater, og gjennomfører praksisoppfølging på lik linje med andre praksisplasser. 

Alle språkhjelpere får en attest og referanseperson på gjennomført kurs og periode for praksis.

Oslo VO Rosenhof, i samarbeid med Oslo VO Skullerud, har skoleåret 2016/2017 og 2017/2018 laget en modell, hvor introduksjonselever på spor 2/3 får språk- og arbeidspraksis som språkhjelpere i undervisningen for deltakere på spor 1. Språkhjelperne skal ikke erstatte læreren, men skal sammen men lærer fungere som en støtte og språkhjelper i undervisning. 

Prosjektet har mottatt KUM-midler.

Språkhjelp i språkhomogene morsmålsgrupper ble fra januar 2018 et fast tilbud for de laveste nivåene på spor1 intro. De språkhomogene gruppene undervises av norske lærere med støtte av språkhjelpere som snakker både norsk og de respektive morsmålene.

Skolen tilbyr også språkhjelp i ordinære spor1- klasser i norskopplæringen. 

Forskning viser at opplæring på denne måten gir økt læring og raskere progresjon for deltakere med mangelfulle læringsstrategier. Det gir dessuten språkhjelperne verdifull arbeidserfaring som de kan ha med seg videre inn i sin yrkeskarriere. Dette gir altså gevinst både for de som mottar språkhjelp og for de som gir den.