Fravær og permisjoner

Bilde av skilt i Dynekilgata 2, der det står Rosenhof skole

Melde fravær

Alt fravær meldes til din lærer ved første mulighet. 

Her finner du egenmelding for deltakere i introduksjonsprogrammet

Velferdspermisjon/fravær i inntil 10 dager per kalenderår

Dersom du er deltager med rett, eller rett og plikt til norskopplæring etter introduksjonsloven kan du søke om velferdspermisjon i inntil 10 dager per kalenderår. Det kan også søkes om halvdags permisjon/permisjon noen timer

Det kan søkes om velferdspermisjon av følgende grunner:

  • tilvenning av barn i barnehage/førskole/hos dagmamma (inntil 3 dager)
  • for å følge barn på skolen den dagen barnet begynner på skolen (1 dag)
  • i forbindelse med dødsfall i nær familie (3 dager + rimelig reisetid)
  • i forbindelse med eget giftemål eller inngåelse av partnerskap (1 dag)
  • i forbindelse med jobbintervju, opptak ved skole eller avtalt time hos lege/tannlege
  • for å feire religiøse høytidsdager (inntil 2 dager per kalenderår)
  • pålagt møte med offentlig myndighet.

Langvarig permisjon

Alle kan søke om langvarig permisjon dersom de er borte fra skolen i 14 dager eller mer på grunn av at:

  • du eller barnet ditt er syk
  • du må ha foreldrepermisjon på grunn av fødsel eller adopsjon

Søknader om langvarig permisjon skal leveres fysisk til resepsjonen. Dokumenter med sensitive innhold (som legeerklæringer) skal ikke sendes per e-post.

Permisjonssøknader for deltagere med rett, eller rett og plikt til norskopplæring etter introduksjonsloven