Hovedseksjon

IMDi - "Jeg kan lage det!" 2020-2021

Mira Craig

Bærekraftig utvikling har gjennom fagfornyelsen fått en sentral plass i all opplæring i skolen. Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at deltakerne skal forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan disse kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger også på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt.

Oslo Vo Rosenhof har i samarbeid med Mira Craig fått midler fra IMDI til et prosjekt som skal gå frem til desember 2021. Prosjektet har vi valgt å kalle "Jeg kan lage det!" Gjennom prosjektet ønsker vi å tilby deltakere som har erfaring fra søm og designe en praktisk tilnærming til begrepet bærekraftig utvikling, med å tenke gjenbruk som et utgangspunkt for produktutvikling av nye varer og hvordan man selv kan drive salg gjennom Pop-Up. Pop-Up er en ny måte å drive forretningsvirksomhet på og krever ikke like mye kapital som et fast lokale. Mira Craig bruker kunst, - og håndverksrommet i Trondheimsveien og vil der tilby praksis til deltakere to dager pr uke. Hun har kompetanse innen design og lang erfaring med å utvikle produkter. Hun har også erfaring med å bygge eget varemerke, og har tidligere gjennomført flere pop-up butikk. Gjennom prosjektet ønsker vi å se på modeller som i fremtiden kan styrke et samarbeid som utnytter potensialet som ligger i skjæringspunktet mellom offentlig sektor, næringsliv og frivillig sektor. Deltakere får også opplæring i hvordan de selv kan bruke ulike flater, både digitalt og fysisk, for å selge produkter de har redesignet eller annet de ønsker å selge.

Gjennom praksis to dager pr uke (onsdager og torsdager) får deltakere opplæring slik at de kan opparbeide seg kompetanse som gjør dem i bedre stand til å ta mer ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Deltakerne øves i å se sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling og tilegne seg noe kompetanse innen produktutvikling, markedsføring og designprosess. Målet er at deltakerne skal få kjennskap til hele prosessen fra gjenbruk til salg av redesignet vare.

Skolen tegner praksiskontrakt med aktuelle kandidater. Alle deltakerne får også en attest på gjennomført praksis. Målgruppen er først og fremst deltakere i introduksjonsordningen som har erfaring og/eller interesse for søm eller design. Men også deltakere i annen opplæring er velkommen til å melde interesse.

Skolen har sendt ut informasjon om prosjektet til alle bydeler, men dersom du vet at du har en deltaker som dette kunne være interessant for, er det flott om du videreformidler dette til fungerende rektor Ylva Drage Ylva.Drage@ude.oslo.kommune.no 

IMDi logo

Stemningsrapport "Jeg kan lage det!" 2020