Hovedseksjon

Norsknivå og spor

Bilde av alle lærebøkene i norsk som brukes på Oslo VO Rosenhof

Norsktilbud og spor

Oslo VO tilbyr kurs av ulik lengde og varighet både på dagtid og på kveld. Du kan ikke søke deg til et spesielt spor eller nivå, det avgjøres av testing på Servicesenteret når du registrerer deg. 

Deltakere i Oslo VO er en sammensatt gruppe hvor deltakerne har ulikt morsmål, ulik skolebakgrunn og ulik erfaring med å bruke skriftspråket som redskap for læring. Opplæringen blir derfor organisert i tre spor som er knyttet til ulik antatt progresjon.

Varighet av opplæring 

Hvor lang tid du bruker på å nå et nivå er avhengig av spor/progresjon og antall timer undervisning per uke.

Alle norskkurs i Oslo VO følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere hvor spor- og nivåer i opplæringen blir beskrevet. Læreplanen beskriver nivåene på A1, A2, B1, B2 og C1.

Spor 1

Spor 1-kurs er for deltakere som har lite eller ingen utdanning fra hjemlandet. Kursene er i mindre grupper, og mesteparten av undervisningen er i Dynekilgata 10. Spor 1-kurs med praksis i Quo Vadis er i Trondheimsveien 2. 

Spor 2 og 3

Spor 2 og 3- kurs er for deltakere som har fullført grunnskole eller har høyere utdanning. Undervisningen er i Dynekilgata 10. 

Alfamodul

Å være på et nivå som følger alfabetiseringsmodulen betyr at du har lite kjennskap til skriftspråket og hvordan man bruker skrift for å lære. Du har få strategier inn i egen læring og trenger også å utvikle ulike strategier for skriftavkoding på det latinske alfabetet. Alfabetiseringsmodulen gir kjennskap til ulike teksttyper, og ulike avkodingsstrategier.

Nivå A1

Å være på et A1-nivå betyr at du kan lese og forstå kjente ord og svært enkle setninger som for eksempel beskjeder og enkle skjema. I daglig tale klarer du å forstå så lenge det snakkes langsomt og tydelig om kjente og nære tema. Du kan stille og svare på enkle spørsmål knyttet til egen person.

Nivå A2

Å være på et A2-nivå betyr at du kan lese, forstå og gjengi enkel skriftlig informasjon knyttet til privatliv eller jobb.  Du kan svare og stille spørsmål og holde enkle samtaler dersom den du snakker med snakker sakte og om kjente tema.

Nivå B1

Å være på et B1-nivå i norsk innebærer at du kan presentere emner muntlig og skriftlig, gjenfortelle med godt ordforråd hva tekster handler om, beskrive og begrunne. Du kan skrive lengre tekster der du uttrykker meninger og begrunner disse. Du skal kunne bruke digitale verktøy til å skrive CV, søknader og fylle ut relevante elektroniske skjemaer. Du kan være aktiv i og ha sammenhengende samtaler om emner fra arbeid, skole, hjem og fritid.

Nivå B2

Å være på et B2-nivå i norsk innebærer at du har et godt ordforråd knyttet til eget dagligliv, i tillegg til eget fagområde. Du kan holde foredrag om emner knyttet til eget dagligliv, men også om politikk, miljø og medier. Du kan gi instruksjoner og beskjeder, og forstår noen norske dialekter. Du skal kunne vurdere tekster kritisk og kan bruke ulike læringsstrategier etter behov. Du kan skrive tekster i ulike sjangre, som referater, sammendrag og argumenterende tekster.

Nivå C1

Å være på et C1-nivå i norsk innebærer at du kan forstå, gjengi og diskutere lengre tekster med krevende innhold, og analysere hva forfatteren ønsker å fortelle, også det som ikke står tydelig uttrykt i teksten. Du har et godt ordforråd og varierer språket ut fra hvilket formål du har med tekster og samtaler. Du mestrer norsk grammatikk, og kan skrive tekster om emner som ikke nødvendigvis er nært ditt eget dagligliv og arbeid. Du har mange og varierte læringsstrategier og bruker dem hensiktsmessig i tilegnelse av ny kunnskap.

Hvem har rett til gratis kurs?

På Oslo VO Servicesenter sine sider kan du lese om hvilke deltakere med rett og plikt til norskopplæring etter Integreringsloven (gjelder de som har kommet til Norge etter 01.01.2021), som har rett til gratis undervisning og hvem som må betale selv.
Deltakere med rett og plikt til norskopplæring etter introduksjonsloven kan fortsette sin opplæring fram mot nivå B2 innenfor rammen av de pliktfestede 600 timene. Opplæring over B1-nivå som skjer utenfor de 600 timene må betales av deltakeren selv.