Hovedseksjon

Oslo VO Rosenhof satser i Erasmus +

Erasmus + logo. Enriching lives, opening minds

Vi avslutter nå et skoleår med høy aktivitet innen mobilitet gjennom Erasmus+-programmet. Gjennom programmet kan vi søke midler til konkrete prosjekter med internasjonalt samarbeid, og vi kan søke midler til utveksling og kompetanseheving i Europa. Her kan du lese mer om: Erasmus+

Skoleåret 2022/23 fikk vi midler til totalt 50 mobiliteter. Målet med mobilitetene er kompetanseheving gjennom jobbskygging, kurs og utveksling på tvers av landegrenser.

Rosenhof har dette skoleåret sendt lærere til Gøteborg/ Borås på jobbskygging for å lære mer om arbeidsrettet undervisning og til Uddevalla for å lære om hvordan de jobber med språkstøtte i undervisningen. I forkant av reisene definerte lærerne læringsutbytte for jobbskygningen.

Vi har også deltatt på ulike kurs i regi av Europass Teacher Academy. Alle lærerne på VGO reiste til Firenze uka før høstferien for å delta på kurset The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools, og deler av ledergruppen deltok på kurset "Intelligent Assessment and Evaluation" i Roma for å lære om vurdering. Erfaringene fra begge kursene er at det er fruktbart å kunne fordype seg i et område over flere dager i andre omgivelser enn vi jobber i til daglig.

I tillegg har skolen i samarbeid med NAV Bjerke invitert to kursholdere fra Support Group Network i Sverige til å holde workshop med deltakere. Dette er en organisasjon som jobber for at innvandrere skal engasjere seg i sitt nye hjemland og ta i bruk ressurser og ferdigheter de har med seg. I løpet av to dager lærte deltakere og ansatte ulike øvelser og teknikker for å trene på kommunikasjon, selvhevdelse og egenledelse. Øvelsene er senere utviklet til å passe deltakergruppene her på Rosenhof, og det er gjennomført workshop i forskjellige klasser i løpet av skoleåret.

Rosenhof er også tildelt mobilitetsmidler for skoleåret 23/24. Vi har søkt om midler til nye kurs og jobbskygging, og planlegger også samarbeid med CPIA 2 Serramanna på Sardinia om deltakerutveksling og felles prosjekt med tema europeisk medborgerskap og demokrati.

Høsten -23 er det allerede avtalt jobbskygging hos CDJ Ravensburg for å lære hvordan de jobber med opplæring i tysk som andrespråk, hos Taitotalo i Helsinki for å få innsikt i deres erfaringer med modulstrukturert opplæring og ATEP i Terras Novas for å lære om hvordan de jobber med realkompetansevurdering.

Erasmus+ gir gode muligheter til kompetanseheving gjennom erfaringsdeling med europeiske kolleger. Alle mobiliteter skal ha mål om definert læringsutbytte og må følge retningslinjene som ligger i Erasmus+ Quality Handbook. Skolen dekker vikar de dagene ansatte er på tur, mens reise og opphold må organiseres innenfor satsene til Erasmus.

Dersom du ønsker å delta på utveksling må du ta kontakt med nærmeste leder om hvilke type mobilitet og hva du ønsker å lære gjennom utvekslingen. Skolen dekker utgifter til kursavgift, reise og opphold i henhold til tildelingen fra HKdir/Erasmus samt vikarutgifter. Du kan lese mer om kursene som tilbys her.