Hovedseksjon

Ordensregler

På grunnlag av regler fastsatt av byråden for kunnskap og utdanning 25.09.2012 og Rutineskriv 15/00330-1 til Oslo voksenopplæring, har driftsstyret ved  Rosenhof vedtatt følgende presiseringer 02.03.2015.

Formål

Reglementet skal bidra til å oppfylle Osloskolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

Regler for orden

Deltakerne skal:

 • møte presis
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden

Regler for oppførsel

Deltakerne skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:

 • være til stede i opplæringen.
 • behandle andre deltakere, ansatte og andre de møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt læringsmiljø.
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte.
 • melde fravær samme dag (tlf, sms eller mail til lærer).
 • ha mobiltelefonen avslått i timene. (Eventuelle individuelle behov avtales med lærer).
 • ta godt vare på skolens eiendeler, vise nettvett og følge skolens regler for bruk av datautstyr og digitalt utstyr.

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

 • å mobbe
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å fuske eller forsøke å fuske
 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • å røyke på skolens område
 • å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet
 • religionsutøvelse som er til sjenanse for andre

Konsekvenser og saksbehandling ved brudd på reglene for orden og oppførsel

 • Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen.
 • Midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte

Elever på grunnskole:

 • Alle saker vurderes enkeltvis.
 • Deltaker har rett til å forklare seg, forklaring referatføres.
 • Vurdere bruk av andre hjelpe- eller refsingstiltak enn bortvising.
 • Ved vurdert bortvisning; rektor oversender dokumentasjon og vurdering til UDAs jus-team og leder for Oslo VO, samt sender forhåndsvarsel til eleven.

Elever etter integreringsloven:

 • Alle saker vurderes enkeltvis.
 • Deltaker har rett til å forklare seg, forklaring referatføres.
 • Bortvisning fra undervisningen midlertidig; rektor fatter enkeltvedtak og sender forhåndsvarsel til eleven.
 • Bortvisning fra undervisningen permanent; rektor oversender dokumentasjon og vurdering til UDAs jus-team og leder for Oslo VO, samt sender forhåndsvarsel til eleven.

Anmeldelse av straffbare forhold

 • Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet.

Erstatningsansvar

 • Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven bli erstatningsansvarlig. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.