Hovedseksjon

Om Delprogram sysselsetting

Delprogram sysselsetting jobber for at flere innvandrere skal komme i jobb og oppnå en varig tilknytning til arbeidslivet gjennom å utvikle tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet. Arbeidet er lagt opp som et bredt offentlig og privat partnersamarbeid. På sikt skal dette fremme tjenesteinnovasjon på tvers av sektorer og systemer.

Staten er samarbeidspartner i programmet og vil overføre gode erfaringer til andre kommuner og som nasjonal politikk.

Delprogram sysselsetting skal:

  • Tilby en faglig og finansiell ramme for gode initiativer fra partnerne i programmet som kan føre til større overgang til arbeid for programmets målgruppe.
  • Bistå med profesjonalisering innen tjenesteutvikling og innovasjon og være kilde til kunnskap på området.
  • Være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å sette dagsorden innenfor temaene sysselsetting, kvalifisering, integrering og levekår.

Da staten og Oslo kommune videreførte samarbeidet om Groruddalssatsingen for en ny tiårsperiode fra 2017 ble arbeidet innrettet med tre delprogrammer:

  • Nærmiljø
  • Oppvekst og utdanning
  • Sysselsetting

Delprogram sysselsetting inngår som det ene av disse tre innsatsområdene. Fra og med 2019 ble også Oslo indre øst-satsingen og Oslo sør-satsingen inkludert i programmet. Per 30. mai 2022 er seks NAV-kontorer og tre VO-sentre omfattet av delprogrammet. De seks NAV-kontorene er Grorud, Alna, Bjerke, Stovner, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand. I tillegg til Rosenhof er VO-sentrene ved Helsfyr og Skullerud med i satsingen. Enhetene som inngår i områdesatsingen, har anledning til å søke midler fra delprogrammet til ansettelse av en tjenesteutvikler med ansvar for utvikling av prosjekter og søknader om støtte til gjennomføring av prosjektene fra delprogrammet. Oslo VO Rosenhof valgte å prioritere tjenesteutvikler i 100 % stilling fra 1. oktober 2021. Skolen har tidligere hatt tjenesteutvikler i 50 % stilling. Tjenesteutvikler Linda Moe er kontaktperson for Delprogram Sysselsetting ved Oslo VO Rosenhof. Spørsmål om delprogrammet og innspill om nye prosjektideer kan rettes til linda.moe@osloskolen.no

Per 30. mai 2022 har skolen søkt om og mottatt støtte til utvikling av tre ulike prosjekter: «Støttet frivillighet», «NAV-kontakt ved grunnskolen i VO» og «Undervisningsmateriell». Disse er foreløpig i en tidlig fase, og det jobbes langsiktig for en gradvis utprøving og testing av konseptene med mål om å kunne hente ut gevinster og implementere resultatene fra prosjektarbeidet i ordinær drift på sikt. I tillegg til prosjektene skolen selv har eierskap til, deltar vi også inn i to andre prosjekter under delprogrammet: «Morsmålstøttet undervisning» og «Skills 2.0», der Oslo VO Helsfyr står som prosjekteiere.

Her finner du mer informasjon om Delprogram sysselsetting og om områdesatsingene i Oslo kommune