Hovedseksjon

Undervisningsmateriell

Bakgrunnen for prosjektet var at lærere ved grunnskoleavdelingen og i norskopplæringen for deltakere med langsom progresjon beskrev at det finnes få gode lese- og lærebøker egnet for deres deltakere, siden tekster som faglig sett er på deltakernes nivå i all hovedsak er laget for barn og derfor ikke treffer de voksne deltakerne så godt.

For å bøte på mangelen fortalte de at de bruker mye tid på å lage tekster og annet undervisningsmateriell selv, men at materialet som utvikles i liten grad deles lærerne imellom.

Formålet med prosjekt «Undervisningsmateriell» var å finne gode måter å systematisere, kvalitetssikre og legge bedre til rette for deling av egenutviklet undervisningsmateriell.

Gjennom arbeidet med prosjektet kom det frem at selv om mye grunnskolemateriell er utviklet for barn, finnes det mer og bedre tilpasset undervisningsmateriell for voksne på et lavt faglig nivå nå, enn hva det gjorde for noen år tilbake. Mye av utfordringen i dag ser ut til å handle om å finne frem til og tilpasse det materialet som allerede fins, samt å bevisstgjøre lærerne enda mer på hvordan de kan samarbeide og dele mer av det de utvikler og tilpasser.

Konklusjonen etter gjennomført behovs- og innsiktfase ble derfor at vi arbeider videre med tematikken som en del av den ordinære driften og fagutviklingen ved skolen, men med andre innfallsvinkler enn det som var tenkt ved prosjektets oppstart. Prosjektet har hatt en nytteverdi ved å løfte, få belyst og nyansert en problemstilling det har vært «mumlet om» i lengre tid, og ved at vi kan jobbe videre med å bedre kjennskapen til hvor eksisterende materiell er å finne og hvordan det kan brukes, samt legge til rette for god delingskultur.