Hovedseksjon

Støttet frivillighet

Frivillighet kan være så mangt – fra humanitært arbeid til friluftsliv, musikk, kultur og fritidsaktiviteter for barn. I prosjektet vil vi utforske hvordan sivilsamfunnet og skolen kan samarbeide på måter som fører til økt læringsutbytte og inkludering for deltakerne. Frivillighet skal være et supplement til andre kvalifiserende tiltak, og fremme integrering og livsmestring i et nytt land, samt muligheten for å delta i arbeid, utdanning og samfunnsliv for øvrig. 

Prosjektet skal i tillegg øke den totale andelen deltakere i Voksenopplæringen som deltar i frivillige tilbud og engasjerer seg i lokalmiljøet gjennom økt bevissthet om frivilligheten som arena. 

Metodikken som benyttes tar utgangspunkt i femtrinnsmodellen til «Supported employment» (SE), men vinklet mot deltakelse i frivillige organisasjoner og sivilsamfunn i stedet for direkte mot arbeid. Et kjerneelement i SE-modellen er deltakermedvirkning. Deltakermedvirkningen legger grunnlaget for å få til «den gode matchen» mellom deltakere og frivillige tilbud. Vår frivilligspesialist Morten Bruun har ansvar for å «matche» deltakerne med frivillige organisasjoner, samt følge opp både deltakerne og organisasjonene. Frivilligspesialisten skal fungere som en støttespiller for deltakere som ønsker å være frivillige. 

Målgruppen er deltakere ved Rosenhof som ønsker og vil ha nytte av å delta i frivillig arbeid for å forbedre norskferdigheter, styrke sin kjennskap til og deltakelse i norsk samfunnsliv, samt øke sine muligheter for å gjennomføre utdanning og/eller komme i jobb.  

Tilbudet kan både gis i en tidlig fase i et opplæringsløp som et første møte med arbeids- og samfunnsliv, eller senere i løpet der man underveis identifiserer frivillig innsats som en hensiktsmessig komponent i deltakers integrerings- og kvalifiseringsplan. 

Prosjektets hovedformål er: 

  • Å synliggjøre frivillighetens rolle som arena for språktrening og sosialt nettverk 
  • Å øke andelen deltakere som deltar i sivilsamfunnet gjennom frivillig engasjement 
  • At frivillig innsats i større utstrekning skal kunne inngå i deltakers kvalifisering og integrering, sammen med utdanning og andre arbeidsrettede aktiviteter. 

 

Kontaktpersoner:                                                                              Prosjektleder Linda Moe linda.moe@osloskolen.no

Frivilligspesialist Morten Bruun morten.bruun@osloskolen.no

 

 

 

 

<