Hovedseksjon

Støttet frivillighet

Prosjektet skal i tillegg øke den totale andelen deltakere i Voksenopplæringen som deltar i frivillige tilbud og engasjerer seg i lokalmiljøet. Deltakelse i frivillighet skal være et supplement til andre kvalifiserende tiltak, og fremme integrering, livsmestring i et nytt land, samt muligheten for å delta i arbeid, utdanning og samfunnsliv for øvrig.

Metodikken tar utgangspunkt i femtrinnsmodellen til «Supported employment» (SE), men vinklet mot deltakelse i frivillige organisasjoner og sivilsamfunn i stedet for direkte mot arbeid. Et kjerneelement i SE-modellen er deltakermedvirkning. Deltakermedvirkningen legger grunnlaget for å få til «den gode matchen» mellom deltakere og frivillige tilbud, fortrinnsvis i deltakers nærmiljø. «Frivilligspesialist» Carina Svendsen har ansvar for å «matche» deltakerne med frivillige organisasjoner, samt følge opp både deltakerne og organisasjonene.

Målgruppen for prosjektet er deltakere i introduksjonsprogrammet, som ønsker og vil ha nytte av å delta i frivillig arbeid for å forbedre sine norskferdigheter, styrke sin kjennskap til og deltakelse i norsk samfunnsliv, samt øke sine muligheter for å gjennomføre utdanning og komme i jobb. Tilbudet kan både gis i en tidlig fase av programtiden som et første møte med arbeids- og samfunnsliv eller senere i løpet der man underveis identifiserer frivillig innsats som en hensiktsmessig komponent i integreringsplanen.

Prosjektets hovedformål er:

  • å øke andelen deltakere i Introduksjonsprogrammet som deltar i sivilsamfunnet gjennom frivillig arbeid, og
  • at frivillig arbeid i større utstrekning skal kunne inngå i deltakers integreringsplan, i tillegg til utdanning og andre arbeidsrettede aktiviteter, der deltakelse i frivillighet vurderes hensiktsmessig for å styrke norskferdigheter og nå et overordnet mål om arbeid og/eller videre utdanning.

Prosjektet skal bidra til at deltakelse i sivilsamfunnet gjennom frivillig arbeid i større grad skal kunne inngå i deltakernes integreringsplan, i tillegg til norskopplæring, utdanning og andre arbeidsrettede aktiviteter.
I den grad det er mulig innenfor prosjektets rammer, er det ønskelig å prøve ut og beskrive hvordan frivillig arbeid kan være med på å styrke deltakernes norskferdigheter og kjennskap til norsk samfunnsliv, samt øke deres muligheter for å gjennomføre utdanning og komme i jobb.

Kontaktpersoner:                                                                                                                                      Prosjektleder Hilde Lyngroth Selsing, hilde.selsing@osloskolen.no

Frivilligspesialist Carina Svendsen: carina.svendsen1@osloskolen.no

 

<