Hovedseksjon

Prosjekt TIM – Tilpasset opplæring i muntlig norsk

 
Ifølge læreplanene skal alle deltakere følge samme læreplan i muntlig norsk, men med tilpasninger for de som i begrenset grad kan bruke lesing og skriving som verktøy i læringsprosessen. Dette prosjektet skal bidra til å systematisere og videreutvikle den muntlige norskopplæringen for disse deltakerne. 
 
Gode arbeidsmåter og metodikk i arbeidet med å øke norsknivået for deltakere med lite til ingen skolebakgrunn er etterspurt i voksenopplæringen. Ved Rosenhof voksenopplæring er det et stort fagmiljø som jobber med denne målgruppen, og vi har etter hvert fått mange års erfaring med bruk av digitale verktøy i undervisningen. Men for å bruke digitale verktøy på en mer bevisst og systematisk måte, kreves opplæring, trygghet og trening hos både lærere og deltakere. 
 
Gjennom dette prosjektet ønsker vi å sette bruk av digitale verktøy mer i system, slik at det også kan bli lettere å dele gode erfaringer og arbeidsmetoder. 
 
Det finnes flere digitale verktøy som er godt egnet til å jobbe med muntlige ferdigheter. 
Ved at lærere får mulighet til å gi muntlige instrukser til deltakerne, får disse deltakerne en mer likeverdig mulighet til å jobbe med hjemmelekser som de lese- og skrivekyndige har. Digitale opptak kan brukes bevisst til muntlig- og lyttetrening, der deltakere kan jobbe i sitt eget tempo, lytte på ord, setninger, samtaler og tekster flere ganger, stoppe, spole tilbake, og lytte igjen. 
 
Ved å tilrettelegge for at deltakerne i større grad blir satt i stand til å jobbe selvstendig i deler av tiden, bygger vi samtidig opp deres egen forståelse for og evne til å ta ansvar for egen læring. Samtidig frigjør vi tid til tettere oppfølging av deltakere en-til-en eller i små grupper, for å sikre forståelse og trygghet i læringssituasjonen. Digitale verktøy kan også brukes til å øke deltakernes mulighet for å utvikle sine muntlige ferdigheter utenom klasserommet. 
 
 
Siden gode muntlige ferdigheter er et viktig grunnlag for lese- og skriveopplæringen, vil det å 
jobbe med det muntlige også kunne gi bedre resultater på deltakernes skriftlige norsknivå på sikt. 
 
Prosjektet mottar tilskudd til utvikling av kommunale kvalifiserings- og 
Integreringstiltak fra IMDi. 

Prosjektleder: Linda Moe: linda.moe@osloskolen.no 
 
Fagansvarlige/prosjektmedarbeidere: 
Heidi Alnæs: heidi.alnas@osloskolen.no 
Kirsti Hole: kirsti.hole@osloskolen.no